Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemeen

 

Om kandidaat te zijn voor een sociale woning dient U aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Om een woning te kunnen huren, moet u zich inschrijven in het register van kandidaat-huurders. Op dit ogenblik zijn ruim 1555 kandidaat-huurders ingeschreven. Inschrijvingen dienen op het kantoor te gebeuren zodat er zich geen fouten voordoen bij de inschrijving en al Uw gegevens volledig zijn.

Om u te kunnen inschrijven moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

1. Meerderjarig zijn.

2. Het geïndexeerd inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:
- € 25.557 voor een alleenstaande zonder personen ten laste


- € 27.698 voor een alleenstaande gehandicapte


- € 38.335 voor anderen, vermeerderd met € 2.143 per persoon ten laste


Wanneer het inkomen drie jaar geleden te hoog was, maar in het jaar van de aanvraag onder de bovenvermelde grens is gezakt, mag de persoon toch ingeschreven worden.

3. Hij heeft, samen met zijn gezinsleden, geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland;

3° bis hij of een van zijn gezinsleden is geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht;

4. Hij en, in voorkomend geval, zijn gezinsleden zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, vermeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of hij en, in voorkomend geval, zijn gezinsleden zijn ingeschreven op een referentieadres als vermeld in artikel 1, § 2, van de voormelde wet.

5. Vanaf 01/11/17 maakt de taal- en inburgeringsbereidheid plaats voor de taalkennisvereiste. Nieuwe huurders moeten één jaar nadat zij huurders zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken.

 

Raadpleeg hier Uw plaats op de wachtlijst.